S čím Vám naše advokátní kancelář pomůže?

Tým advokátů Solers legal s.r.o. poskytuje právní služby na té nejvyšší úrovni v následujících oblastech:

Smlouvy

Právní pomoc při vyjednávání o podmínkách smluv, jejich tvorbě a revizích. Smlouvy o dílo, zprostředkovatelské smlouvy, nájemní smlouvy, developerské smlouvy, kupní smlouvy, darovací smlouvy, rámcové smlouvy a smlouvy o smlouvách budoucích.

Nemovitosti

Komplexní právní servis při převodu vlastnického práva k nemovitostem (vyjednávání podmínek, sepis příslušných smluv, úschova kupní ceny, příprava a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, finalizace převodu vlastnického práva). Zastupování před správními úřady.

Rodinné právo

Komplexní právní servis a poradenství ve všech věcech týkajících se péče o nezletilé děti, vypořádání rozvodu manželství, zajištění stanovení a eventuální vymáhání dlužného výživného na nezletilé děti či nezaopatřenou matku.

Obchodní právo

Komplexní právní servis pro obchodní korporace. Zakládání a vznik právnických osob, příprava a právní pomoc s konáním zasedání a rozhodování orgánů obchodní korporace, zajištění realizace změn zápisů v obchodním rejstříku či v evidenci skutečných majitelů, právní audity (due dilligence) obchodních společností, nastavení korporátních procesů, zastoupení klienta při jednání s notářem.

Občanské právo

Právní pomoc a zastoupení klientů ve věcech vedených u civilních soudů, a to na všech instancích včetně Ústavního soudu. Právní servis v případě exekuce a insolvence. Komplexní právní poradenství související s bytovým právem, duševním vlastnictví a vypořádání spoluvlastnictví. Vymáhání pohledávek. Vyřešení dědictví.

Trestní právo

Obhajoba klientů v řízení před orgány Policie České republiky a v řízení před soudem (včetně řízení o dovolání u Nejvyššího soudu a řízení o ústavní stížnosti před Ústavním soudem). Zastupování poškozených a obětí trestné činnosti. Uplatňování práv poškozených na náhradu škody způsobené trestnou činností. Právní pomoc při podání vysvětlení, účasti na výslechu a při zajištění majetku.

Cizinecké právo

Poskytování právního poradenství v oblasti legalizace pobytu na území České republiky, posouzení situace a doporučení vhodného pobytového oprávnění, příprava a poradenství ve vztahu k žádostem o přechodný pobyt, dlouhodobý pobyt, trvalý pobyt apod. Poradenství v azylových věcech, příprava a poradenství ve vztahu k žádostem o udělení víza, příprava a sepisování odvolání, stížností a správních žalob (včetně kasačních stížností a zastupování v řízení před Nejvyšším správním soudem), komunikace s úřady a zastupování klientů při jednání s těmito úřady.

Správní právo

Komplexní právní servis týkající se stavebního řízení. Zastupování územně samosprávných celků, právo životního prostředí a odpadové hospodářství. Cizinecké a azylové právo. Zastupování klientů v řízení před správními orgány a v souvisejících řízeních před správními soudy, a to včetně řízení u Nejvyššího správního soudu.

Přestupky

Komplexní právní servis a obhajoba v řízení o přestupcích nejen na úseku dopravy.

naše služby

Ceník právních služeb

Smluvní odměnu za poskytování právních služeb určujeme individuálně a závisí na povaze konkrétního případu. Výši odměny a způsob jejího účtování vždy předem domlouváme s klientem.

Advokátní kancelář je plátcem DPH.

Potřebujete poradit s právním problémem?