Právní služby

Trestní právo

Dostali jste se do problémů s policií či trestním soudem? Stali jste se obětí trestného činu a potřebujete podat trestní oznámení či jinak pomoct? Byli jste předvoláni na výslech nebo Vám byl policií obstaven účet či dům? Neváhejte a zavčas se obraťte na naši advokátní kancelář.

Máme rozsáhlé zkušenosti s obhajobou obviněných fyzických i právnických osob, ale také se zastupováním obětí či poškozených v trestním řízení. Za dobu naší praxe jsme připravili a podali desítky trestních oznámení, které skončily odsouzením pachatelů a vymožením náhrady způsobené škody.

Níže naleznete seznam právních služeb, které v souvislosti s trestními kauzami naše advokátní kancelář poskytuje.

Mgr. Vladislav Kutěj,

Obecně platí, že čím dříve si v trestní kauze zvolíte advokáta, tím větší je šance takovou kauzu vyhrát. Napište nám ještě dnes. Společně najdeme cestu.

Naše výhody
  • více než 10 let praxe v trestním právu
  • zkušenosti z největších tuzemských trestních kauz
  • úspěšná obhajoba desítek obviněných osob
  • časová fleixibilita
  • dostupnost 24/7
  • celorepubliková působnost
Co nabízíme

Obhajoba obviněných před Policií České republiky i před soudem

Poskytujeme obhajobu pro fyzické i právnické osoby obviněné z trestných činů na všech úrovních právního systému – od počátečních vyšetřování Policie České republiky až po řízení o dovolání u Nejvyššího soudu a řízení o ústavní stížnosti u Ústavního soudu.

Zastupování poškozených a obětí trestných činů

Pomáháme obětem trestných činů v trestním řízení. Zastupování zahrnuje poskytování rad a podpory během celého procesu a zajištění toho, aby byla jejich práva řádně chráněna.

Uplatňování nároků poškozených na náhradu škody způsobené trestným činem

Poskytujeme právní služby týkající se uplatnění nároků poškozených na náhradu škody způsobené trestným činem. Součástí těchto služeb je i příprava návrhu na zajištění majetku obviněných za účelem budoucího vymožení nároku na náhradu způsobené škody.

Příprava trestních oznámení

Pomáháme klientům s přípravou a podáním trestních oznámení. Tento proces zahrnuje poradenství týkající se relevantních zákonů, postupů a zajištění, aby byly všechny nezbytné informace správně a úplně uvedeny policejnímu orgánu tak, aby byla zajištěna nejvyšší míra efektivity podaného trestního oznámení.

Právní pomoc při podání vysvětlení

Nabízíme právní pomoc při podání vysvětlení v rámci trestního řízení. Toto zahrnuje poradenství o tom, jak nejlépe vyjádřit a prezentovat své stanovisko, a jak účinně reagovat na otázky a případná obvinění. Součástí těchto právních služeb je samozřejmě také doprovod klienta a právní pomoc přímo při podání vysvětlení.

Právní pomoc při svědecké výpovědi

Poskytujeme právní poradenství a podporu jednotlivcům, kteří byli předvoláni k podání svědecké výpovědi v trestním řízení. Toto zahrnuje přípravu na výslech a poradenství ohledně svědeckých práv a povinností včetně doprovodu klienta a právní pomoci přímo při svědecké výpovědi.

Právní pomoc při zajištění majetku

Pomáháme klientům, kteří čelí zajištění majetku v rámci trestního řízení. To zahrnuje poradenství o jejich právech a možnostech a zastupování jejich zájmů před soudem i Policií České republiky či jinými státními orgány.

Právní pomoc při vzetí do vazby

Nabízíme právní podporu a zastupování pro jednotlivce, kteří byli vzati do vazby. Naše služby zahrnují poradenství týkající se práv zadržených a zastupování klientů v soudních a správních řízeních týkajících se jejich vazby. Součástí právních služeb jsou pochopitelně také veškeré zákonné kroky vedoucí k propuštění klienta z vazby.

Criminal Compliance – analýza stávajících preventivních opatření, sestavení či aktualizace interních pravidel k zamezení protiprávního jednání

Poskytujeme služby v oblasti criminal compliance, které zahrnují analýzu existujících preventivních opatření proti trestné činnosti ve společnosti, sestavení nebo aktualizaci interních pravidel k zamezení protiprávního jednání. Naše cíl je pomoci našim klientům vytvářet bezpečné a legální pracovní prostředí a vyloučení trestní odpovědnosti v případě excesu jednotlivce.

Trestněprávní prověrky společnosti

Nabízíme komplexní trestněprávní prověrky společnosti, které zahrnují analýzu smluvní dokumentace, prošetření rozhodnutí orgánů společnosti a předběžné i následné právní prověrky v případě rizikových incidentů. Naše služby také zahrnují posouzení rizika vzniku trestní odpovědnosti právnické osoby a posouzení rizik pro společnost v případě trestního stíhání zaměstnance. Na základě našich zjištění můžeme navrhnout a implementovat odpovídající criminal compliance program, který pomůže minimalizovat riziko budoucích trestněprávních problémů.