Právní služby

Exekuční řízení

JUDr. Michal Kocián,

Napište nám ještě dnes a začněte svou cestu směrem k efektivnímu řešení vašich záležitostí v oblasti exekučního řízení.

Naše výhody
  • bohaté zkušenosti
  • srozumitelná právní pomoc
  • dlužník
  • věřitel
  • exekuční řízení
  • vymáhací řízení
  • exekuce
  • dluh
Co nabízíme

Právní pomoc v exekučním a vymáhacím řízení

Naše advokátní kancelář poskytuje právní pomoc ve vykonávacím řízení dle občanského soudního řádu a dále i v exekučním řízení dle exekučního řádu.

Zastupování věřitelů a dlužníků v exekučním řízení

Naši advokáti zastupují jak samotné věřitele, tak i dlužníky, přičemž práva hájíme v maximální možné míře a především pak efektivně a hospodárně. Práva klienta prosazujeme tak, aby vykonávací, resp. exekuční řízení dosáhlo svého účelu, co možná nejdříve.

Zastupování klientů v řízeních o uznání a výkonu cizozemských soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů

Poskytujeme právní pomoc při zastupování klientů v řízeních o uznání a výkonu cizozemských soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů, a to i v přeshraničních situacích.

Zpracování exekučních návrhů, revize návrhů na zahájení exekučního řízení

Nabízíme právní pomoc při zpracování exekučních návrhů a revizi návrhů na zahájení exekučního řízení, abyste měli jistotu, že Váš návrh na exekuci je v souladu se zákony a bude tak bez dalšího příslušnými institucemi přijat a projednán.

Zpracování návrhů na zastavení exekuce a na odklad exekuce

Naše advokátní kancelář zpracovává – v případě jejich oprávněnosti – návrhy na zastavení exekuce a na odklad exekuce, a tím zabránit zbytečnému prohloubení dluhové situace.

Podávání stížností, námitek proti příkazu k úhradě nákladů exekuce, apod.

Nabízíme právní pomoc při zpracování stížností, námitek proti příkazu k úhradě nákladů exekuce a další právních kroků pro účely spravedlivého a transparentního procesu a samozřejmě pro účely ochrany práv našich klientů.