author
Mgr. Petr Merta

Plánované změny v agenturním zaměstnávání

Vládní návrh novely zákona o zaměstnanosti míří na půdě Poslanecké sněmovny do druhého čtení. Tato novela by měla přinést řadu změn v oblasti agenturního zaměstnávání.

Odpovědný zástupce

První změnou je úprava požadavků na kvalifikaci odpovědného zástupce agentury práce, resp. prokazování jeho odborné způsobilosti. Odborná praxe se bude počítat za soustavný osobní výkon zprostředkovatelské činnosti minimálně 20 hodin týdně, a tuto praxi bude třeba získat v průběhu 10 let bezprostředně předcházejících podání žádosti.

Další novelizovanou oblastí je prokazování bezúhonnosti žadatele. Pro získání povolení k poskytování zaměstnání budou muset žadatelé splnit podmínku, že jim nebyla uložena pravomocná pokuta za přestupek, který by mohl vést k odebrání povolení, a to během tří let před podáním žádosti. Oproti původnímu návrhu z listopadu se jedná o mírnější podmínky, protože původní verze požadovala, aby byl přestupek pouze spáchán.

Bezdlužnost agentury práce

Novela také navrhuje zavedení tzv. bezdlužnosti, která bude novou podmínkou pro vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání. Tuto podmínku bude třeba splnit již při podání žádosti a poté ji dodržovat po celou dobu platnosti povolení. Bezdlužnost se bude prokazovat skrze potvrzení o neexistenci nedoplatku:
i. u orgánů Finanční správy České republiky;
ii. u orgánů celní správy České republiky;
iii. na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění; a
iv. na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Zvýšení kauce

Zásadní změnou je navrhované zvýšení kauce pro vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání na 1.000.000 Kč, což je dvojnásobek současného požadavku. Důvodová zpráva k navýšení uvádí, že dosavadní kauce často nepostačuje k úhradě všech závazků zanikajících agentur vůči státu, a z tohoto důvodu se navrhuje její zvýšení. V oblasti poskytování kauce dojde také ke zpřesnění, že jde o poslední hmotněprávní podmínku pro vydání daného povolení.

Odejmutí povolení

Změny by se také měly dotknout důvodů pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání tak, aby stav legislativy lépe odpovídal veřejnému zájmu. Odejmutí povolení bude povinné pouze v případě vážených porušení zákona o zaměstnanosti, jako například nelegální práce nebo zastřeného zprostředkování zaměstnání, nikoliv tedy za jakékoli porušení relevantních právních předpisů. Za další porušení nebo v případě porušení dobrých mravů bude stále moci dojít k odejmutí povolení na základě diskrece rozhodnutím Generálního ředitelství Úřadu práce.

Další omezení

Změny v oblasti agenturního zaměstnání mohou mít také dopad trvání a ukončování pracovního poměru, jelikož návrh stanovuje, že pokud byla doba dočasného přidělení vymezena dobou přidělení k uživateli a má-li toto dočasné přidělení skončit předčasně, nesmí pracovněprávní vztah skončit dříve než nejméně 14 kalendářních dnů po dni, v němž bylo jeho skončení oznámeno zaměstnanci. Cílem této úpravy je zajistit, aby pracovní poměr agenturních zaměstnanců nekončil ze dne na den. V této oblasti má také dojít k omezení maximální doby dočasného přidělení k jednomu uživateli na tři roky. Toto období se nově bude posuzovat v rámci referenčního období pěti let, a v případě, kdy budou uživatel i agenturní zaměstnanec nadále spolupracovat, budou muset uzavřít přímý pracovněprávní vztah.

Účinnost této novely je plánována od 1. ledna 2024.

Mgr. Petr Merta, advokát a partner Solers legal s.r.o.

Veronika Vráblíková, právní asistent Solers legal s.r.o.