Osobní údaje

Zásady zpracování osobních údajů

Vážení návštěvníci našich webových stránek www.solers.legal
vážení zájemci o poskytování právních služeb,
vážení klienti,

naše advokátní kancelář Solers legal s.r.o. si Vás tímto dovoluje informovat o zpracování Vašich osobních údajů, které nám poskytujete při návštěvě našich webových stránek www.solers.legal, vyplněním kontaktního formuláře na našich webových stránkách www.solers.legal, přímým kontaktováním naší advokátní kanceláře Solers legal s.r.o. (na kontaktních údajích uvedených na našich webových stránkách) a to jak telefonicky, tak emailem či jiným způsobem, nebo tím, že přijdete na osobní schůzku. Naše advokátní kancelář klade důraz na odpovědný přístup k ochraně osobních údajů a na ochranu osobních údajů návštěvníku jejich webových stránek, zájemců i poskytování právních služeb i samotných klientů před jakýmkoliv neoprávněným zásahem. Uvedené zásady zpracování osobních údajů představují zjednodušené informace o způsobech zpracování osobních údajů našich klientů, o kategoriích zpracovávaných osobních údajů klientů, o právech souvisejících se zpracováváním osobních údajů naší advokátní kanceláři a současně o našich povinnostech v rámci ochrany osobních údajů našich klientů. V případě, že s naší advokátní kanceláři uzavřete smlouvu o poskytování právních služeb a stanete se naším klientem, poskytneme Vám i přímo poučení o zásadách zpracování osobních údajů, které je určeno pro naše klienty.

1) Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem Vašich obchodních údajů je Solers legal s.r.o., se sídlem Jičínská 1346/6, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO: 17194610, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 368060 (dále jen „správce“ anebo „advokátní kancelář“).

2) Co jsou Zásady zpracování osobních údajů?

Tyto zásady jsou vydány a zveřejněny v soulady s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“). Tyto Zásady zpracování osobních údajů představují naplnění informací povinnosti Správce ve smyslu ustanovení článků 13 a 14 nařízení GDPR.

3) Koho osobních údaje jsou Správcem zpracovávány?

Advokátní kancelář jakožto správce osobních údajů se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy (zejména pak s nařízením GDPR). Pro účely poskytování služeb advokátní kanceláře, správce zpracovává údaje následujících osob: klienti, obchodní partneři a jejich zástupci a/nebo jiné kontaktní osoby, zájemci o poskytované právní služby, zaměstnanci, návštěvníci webových stránek.

4) Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?

Za účelem poskytování služeb advokátní kanceláře správce zpracovává (zejména) tyto kategorie osobních údajů:

a) Základní osobní identifikační údaje, adresní údaje osob uvedených v bodě 3):

· Akademický titul fyzické osoby
· Jméno a příjmení fyzické osoby
· Obchodní firma podnikající fyzické osoby
· Datum narození fyzické osoby
· Pohlaví fyzické osoby
· IČO podnikající fyzické osoby
· DIČ podnikající fyzické osoby
· Funkce fyzické osoby jednající za právnickou osobu
· Adresa trvalého pobytu fyzické osoby (ulice, číslo popisné/číslo orientační, případné další upřesňující údaje o adrese, poštovní směrovací číslo, město, stát)
· Adresa sídla podnikající nebo místo podnikání podnikající fyzické osoby (ulice, číslo popisné/číslo orientační, případné další upřesňující údaje o adrese, poštovní směrovací číslo, město, stát)
· Fakturační adresa podnikající fyzické osoby
· Čísla předložených identifikačních dokladů (např. číslo občanského průkazu) · Identifikační údaje jednajícího zástupce (podnikající) fyzické osoby anebo kontaktní osoby (podnikající) fyzické osoby
· Bankovní spojení (podnikající) fyzické osoby
· Údaje o členství v profesních komorách (podnikající) fyzické osoby
· Podpis (podnikající) fyzické osoby

b) Kontaktní údaje osob

· Kontaktní telefonní číslo pro účely komunikace s fyzickou osobou
· Kontaktní e-mailová adresa pro účely komunikace s fyzickou osobou

c) Údaje o poskytovaných právních službách.

Jedná se o údaje ohledně poskytované právní služby:

· Specifikace služby
· Druh služby
· Údaje o využití poskytované služby
· Cena za poskytnutí služby
· Informace o platbě za poskytnutí služby

d) Údaje zpracovávané v souvislosti s provozováním webových stránek

Jde o kategorie údajů, které jsou Správcem zpracovávány v souvislosti s užíváním webových stránek:

· Datum a čas návštěvy našich webových stránek www.solers.legal;
· IP adresa uživatele a další technické údaje o zařízení, ze kterého jsou webové stránky prohlíženy

e) Osobní údaje osob mladších 15 let

Naše advokátní kanceláře nenabízí služby osobám mladším 15 let a z tohoto důvodu tak ani nezpracovává jejich osobní údaje. Mělo-li by dojít ke zpracování osobních údajů dítěte, k takovému by došlo pouze se souhlasem jeho zákonného zástupce – tj. rodiče, soudem ustanoveného opatrovníka či jiné osoby, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti.

5) Na jakém právním základě a za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány?

A) Zpracování osobních údajů na základě zákona a na základě smlouvy Naše advokátní kancelář je ze zákona povinná zpracovávat určité kategorie osobních údajů a některé osobní údaje musí být zpracovávány v souvislosti se vznikem smluvního vztahu mezi naší advokátní kanceláři a klientem (např. smlouva o poskytování právních služeb). Bez toho, aby ze strany klienta došlo k poskytnutí takových osobních údajů a k jejich zpracování, by nemohly být služby advokátní kanceláře uskutečněny. Osobní údaje poskytnuté na základě zákona a/nebo na základě smlouvy (např. smlouvy o poskytování právních služeb) nemohou být smazány či anonymizovány a základě Vaší žádosti.
Osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákona a/nebo smlouvy zejména za těmito účely:
– uzavření a plnění smlouvy o poskytování právních služeb
– plnění smlouvy o poskytování právních služeb
– plnění zákonných povinností
– plnění zákonných povinností
– např. plnění povinností naší společnosti související se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
– plnění zákonných povinností
– plnění povinností naší společností vyplývajících z právních předpisů v souvislosti s trestním řízením s povinnostmi poskytovat součinnost Policii ČR a dalším státním orgánům.

B) Zpracování osobních údajů pro účely ochrany oprávněných zájmů naší advokátní kanceláře

Advokátní kancelář zpracovává osobní údaje osob taktéž v situaci, kdy je to nezbytné pro ochranu jejích oprávněných zájmů, a to po předchozím velmi pečlivém zvážení jednotlivých případů a srovnání oprávněného zájmů advokátní kanceláře s právy a svobodami druhé strany. Ke zpracovávání takových osobních údajů není zapotřebí udělení souhlasu; kdo však s takovým zpracováním osobních údajů nesouhlasí, může podat proti zpracování osobních údajů u správce stížnost. Osobní údaje jsou za účelem ochrany oprávněných zájmů advokátní kanceláře zpracovávány např. za těmito účely:
– vymáhání oprávněných nároků naší advokátní kanceláře vůči třetí osobám, včetně dlužníků;
– evidence dlužníků naší advokátní kanceláře;
– předávání Vašich osobních údajů pro vnitřní administrativní a účetní účely i mimo naši společnost;
– zajištění osobních údajů za účelem sběru informací o základních síťových identifikátorech návštěvníků internetových stránek www.solers.legal ;
– zajištění osobních údajů za účelem zajištění a opravy případných technických poruch webových stránek www.solers.legal

C) Zpracování osobních údajů se na základě poskytnutého souhlasu

Není-li dán žádný jiný právní důvod, ke zpracovávání osobních údajů může dojít pouze na základě předchozího souhlasu osoby, jejíž údaje mají být zpracovány. Poskytnutý souhlas může být kdykoliv odvolán (např. písemnou žádostí a/nebo e-mailem zaslaným na adresu správce). Pro případ odvolání souhlasu dojde ke smazání nebo anonymizování osobních údajů osoby, která souhlas odvolala. Ke smazání anebo anonymizaci osobních údajů však nedojde v případě, že shodná data jsou zpracovávána i z jiného důvodu (např. na základě zákona). Skutečnost, že došlo k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů předtím, než k odvolání souhlasu došlo.

Se souhlasem dochází ke zpracovávání zejména následujících osobních údajů:
– Zpracování osobních údajů vyjmenovaných v bodu 4) výše prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách advokátní kanceláře www.solers.legal
– Zpracování osobních údajů na základě první schůzky či jiného kontaktu. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho zájmu po právních službách a našeho zájmu odpovědět.

6) Po jakou dobu jsou osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou. Advokátní kancelář zpracovává osobní údaje pouze po dobu přípravy odpovědi na poptávku po právních službách nebo na dotaz ohledné právního problému, a následně po dobu 5 let. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje osob v celém rozsahu odstraňovány. Osobní údaje klientů jsou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy o poskytnutí právní pomoci nebo po dobu platnosti plné moci; poté s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů a nařízení GDPR. Informace vztahující se k nezaplaceným závazkům jsou zpracovávány do doby zániku či promlčení nároku. Osobní údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu jsou archivovány po dobu 5 let anebo do odvolání souhlasu s jejich zpracováním. Vedle výše uvedeného advokátní kancelář uchovává osobní údaje osob rovněž i v případě, kdy nám k tomuto účelu poskytne daná osoba svůj výslovný souhlas.

7) Odkud jsou Vaše osobní údaje získány?

Osobní údaje, které jsou zpracovávány advokátní kanceláři, byly zpravidla poskytnuté přímo od subjektů osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR, tedy návštěvníků webových stránek www.solers.legal, od zájemců o poskytované právní služby a od klientů advokátní kanceláře. V některých případech mohou být osobní údaje získány od jiného správce osobních údajů či jiného zpracovatele osobních údajů. V takových případech je vždy zjišťováno, zda k předání osobních údajů došlo s předem uděleným souhlasem. Osobní údaje jsou získávány i z veřejně dostupných zdrojů, případně jsou získané osobní údaje s údaji ve veřejných zdrojích ověřovány a kontrolovány. Jde konkrétně o veřejné rejstříky a sbírky listin podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzický osob, ve znění pozdějších předpisů, ze živnostenského rejstříku ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z katastru nemovitostí dle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle insolvenčního rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, z centrální evidence exekuční dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, z registru plátců daně z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a z evidence a seznamu listin o manželském majetkovém režimu a rejstříku zástav dle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

8) Komu jsou osobní údaje předávány?

Advokátní kancelář při plnění svých zákonných povinností, smluvních povinností, při ochraně svých oprávněných zájmů a při veškeré další činnosti, ke které se vztahuje získávání a zpracování osobních údajů, může v určitých případech spolupracovat s řadou odborníků (dodavatelů). Jedná se přitom o tyto kategorie osob, zpracovatelů osobních údajů: dodavatelé účetních a daňových služeb, advokáti, soudní znalci a auditoři, dodavatelé IT systémů a služeb, poštovní a přepravní služby, a další. Tito zpracovatelé Vašich osobních údajů však nejsou oprávněni tyto osobní údaje jakkoli dále využívat; naši dodavatelé mají rovněž zákaz nakládat s osobními údaji v rozporu s našimi instrukcemi a případně uzavřenou smlouvou. Osobní údaje jsou těmto osobám navíc poskytovány pouze v nezbytném rozsahu. Osobní údaje jsou zpracovávány osobami se sídlem v České republice a osobami se sídlem v jiném členském státě Evropské Unie. Předávání osobních údajů do třetích zemí (tj. zemí mimo Evropskou unii), probíhá pouze v souladu s podmínkami přípustnosti stanovenými v článcích 44 až 49 nařízení GDPR. Seznam dodavatelů služeb se může případ od případu lišit, a to v závislosti na potřebách klienta a rozsahu jeho případu; jména dodavatelů pro každý jeden případ jsou sdělovány klientům samostatně. Současně jsou osobní údaje v souladu s právními předpisy předávány taky orgánům veřejné moci (článek 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR a článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

9) Dochází při zpracování osobních údajů k aplikaci zvláštních postupů?

Při zpracování Vašich osobních údajů není využívání žádné automatizované rozhodování, profilování ani další neobvyklé technologie.

10) Jaké jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

a) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů Ve smyslu článku 21 nařízení GDPR má každý, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 6 odst. 1 písm. e) až f) nařízení GDPR, a to včetně proti zpracování ve formě profilování založeném na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závazné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami osobami, jejíž údaje jsou zpracovávány, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich nároků. Námitku lze vznést i za použití automatizovaných prostředků pomocí technických specifikací anebo prostřednictvím kontaktní údajů uvedených výše v čl. bodu 1 těchto zásad zpracování osobních údajů. Pro úplnost nutno dodat, že uplatněním tohoto práva není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů zpracovávaných před uplatněním tohoto práva.

b) Právo na přístup k Vašim osobním údajům Na základě tohoto práva má každý dle článku 15 nařízení GDPR právo vědět, zda advokátní kanceláře zpracovává jeho osobní údaje (tj. právo získat potvrzení, že dochází ke zpracování jeho osobních údajů), jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány, pro jaké účely, po jakou dobu, kde jsou jeho osobní údaje získávány, komu jsou předávány (tj. komu budou Vaše osobní údaje za podmínek uvedených výše a v souvisejících právních předpisech zpřístupněny), kdo kromě advokátní kanceláře osobní údaje zpracovává, zda má právo požadovat opravu a výmaz h osobních údajů, zda má právo podat stížnost dozorovému úřadu, a další informace v souladu s čl. 15 nařízení GDPR. Upozorňujeme, že pokud by mělo dojít výkonem práva na přístup k nepříznivému zásahu do právo a svobod třetích osob, je možné, že požadované informace nebude advokátní kancelář moct poskytnout.

c) Právo na opravu nepřesných a/nebo neúplných údajů Pro případ, že se někdo dozví, že osobní údaje, které jsou advokátní kanceláři zpracovávány, jsou nepřesné nebo neúplné, má každý de článku 16 nařízení GDPR právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu po jeho upozornění na takové nepřesnosti osobní údaje opraveny, popřípadě doplněny. S přihlédnutím k účelu zpracování má každý právo požadovat i poskytnutí dodatečného prohlášení o provedení opravy/doplnění jeho osobních údajů.

d) Právo na omezení zpracování osobních údajů Každý má právo na to, aby za situacích vyjmenovaných v článku 18 odst. 1 písm. a) až d) nařízení GDPR, bylo omezeno zpracování jeho osobních údajů. Pro úplnost nutno dodat, že uplatněním tohoto práva není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných před uplatněním tohoto práva.

e) Právo na výmaz (“právo být zapomenut”) Ve smyslu článku 17 odst. 1 nařízení GDPR má každý právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které jsou o něm zpracovávány, a to pokud je dán jeden z důvodu uvedených v tomto článku nařízení GDPR. Pokud došlo ke zveřejnění informací, které si žádá vymazat, je správce povinen přijmout s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, za účelem informování dalších správců, kteří tyto jeho osobní zpracovávají, že byla vznesena žádost, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

f) Právo na přenositelnost osobních údajů Dle článku 20 nařízení GDPR má každý právo rovněž právo získat od advokátní kanceláře jeho osobní údaje, které poskytl v souvislosti s plněním smlouvy nebo na základě uděleného souhlasu a které jsou zpracovávány automatizovaně. Osobní údaje posléze budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Současně má každý právo požádat o předání těchto osobních údajů jinému správci (přitom má právo požadovat, aby jeho osobní údaje byly předány přímo jim určenému správci, je-li to technicky proveditelné). Toto právo je rovněž možné realizovat pouze u těch osobních údajů, které jsou zpracovávány automatizovaně, a to opět na základě plnění smlouvy anebo na základě uděleného souhlasu.

g) Právo odvolat souhlas Je-li důvodem zpracováním osobních údajů udělený souhlas, má každý právo kdykoliv takto poskytnutý souhlas odvolat (viz článek 5) výše). Pro úplnost však nutno dodat, že uplatněním tohoto práva není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných před uplatněním tohoto práva.

h) Právo na informace o příjemcích osobních údajů Ve smyslu článku 19 nařízení GDPR má každý právo na to, aby v případě oprav, výmazu nebo omezení zpracování jeho osobních údajů byla taková skutečnost oznámena všem příjemcům jeho osobních údajů (viz článek 8) výše). Současně má každý právo požadovat informace o těchto příjemcích.

i) Právo nebýt subjektem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování Podle článku 22 GDPR má každý rovněž právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo které se jej obdobným způsobem týká. V této souvislosti nicméně nutno informovat, že žádné automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky a/nebo obdobnými účinky není prováděno (viz článek 9) výše).

j) Právo podat stížnost k dozorovému orgánu Bude-li mít někdo podezření, že v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno nařízení GDPR, může se se stížností obrátit na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

11) Jak uplatníte svá práva?

Svá práva můžeme uplatnit písemnou žádostí u správce osobních údajů. Na zpracování žádosti má správce 1 měsíc, v odůvodněných případech může být lhůta na zpracování žádosti prodloužena o další 2 měsíce. Na prodloužení lhůty ke zpracování Vaší žádosti budete správcem předem upozorněni.
V žádosti pro uplatnění svých práv je nutno uvést, jakým způsobem má být žadateli zaslána odpověď/informace; nebude-li žádost obsahovat tuto informaci, odpověď/informaci bude zaslána pouze e-mailem.

Dovolujeme si Vás současně upozornit, že advokátní kancelář je povinna ztotožnit každého žadatele s osobu, která podává žádost; v souvislosti s uvedeným tak můžete být vyzváni k prokázání totožnosti (žádost o ztotožněni bude advokátní kanceláří zaslána buď poštou anebo e-mailem).

Upozorňujeme, že pro případ, že žádost bude zjevně neodůvodněna, bude mít šikanózní charakter anebo se bude v krátkém časovém rozmezí opakovat, je advokátní kancelář oprávněna účtovat si za poskytnutí informací ke zpracování žadatelových osobních údajů poplatek.

Solers legal s.r.o