author
Mgr. Petr Merta

Prvního července končí povinnost agentur práce mít sjednané pojištění pro případ úpadku

Prvního července končí povinnost agentur práce mít sjednané pojištění pro případ úpadku

Od 1. července 2023 vstoupí v platnost zákon č. 125/2023 Sb. ze dne 25. dubna 2023, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, tedy novela, která mimo jiné ruší ustanovení § 58a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tato změna má zásadní vliv na agentury práce a jejich povinnost mít sjednané pojištění pro případ úpadku agentury.

Důvodem k zrušení tohoto ustanovení byla dle důvodové zprávy nedostatečná ochrana zaměstnanců agentur práce v případě, kdy se agentura ocitla v úpadku. Ochrana poskytovaná zákonem o zaměstnanosti nebyla srovnatelná s ochranou poskytovanou zákonem č. 118/2000 Sb., který upravuje postup při platební neschopnosti zaměstnavatelů. Zaměstnanci agentur práce se totiž často setkávali se zpožděným plněním ze strany pojišťoven, které bylo vázáno na prohlášení úpadku agentury práce.

Na rozdíl od zaměstnanců jiných platebně neschopných zaměstnavatelů, kteří mají nárok na plnění podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele měli zaměstnanci agentur práce značné potíže s obdržením svých nároků. Pro zaměstnance jiných zaměstnavatelů postačovalo, že bylo zahájeno insolvenční řízení nebo bylo prohlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení. Naopak zaměstnanci agentur práce museli čekat, až agentura oficiálně prohlásí úpadek. Dalším rozdílem byla povaha poskytovaných peněžních prostředků. Výplata mzdových nároků zaměstnanců podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele je svým charakterem plněním podléhajícím srážkám a odvodům, jako běžná mzda (mj. také zakládá účast v důchodovém pojištění). Naopak pojistné plnění pro zaměstnance agentur práce nemá povahu mzdy a vyplácí se jako tzv. “čistá” platba.

Samotná úprava pojištění v původním znění zákona nebyla dostatečně přizpůsobená specifikům práce agentur. Výše pojistného plnění byla totiž závislá na počtu dočasně přidělovaných zaměstnanců v pracovním poměru. Tato úprava nebrala v potaz možnost dočasného přidělení zaměstnanců na základě dohody o pracovní činnosti.

Nová novela zákona o zaměstnanosti by měla přinést agenturám práce částečnou úlevu. Od 1. července 2023 již nebudou mít dle zákona o zaměstnanosti povinnost mít sjednané pojištění pro případ úpadku agentury. Zaměstnanci agentur práce budou mít při platební neschopnosti agentury nárok na rychlejší plnění a budou chráněni zákonem o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, který by měl poskytnout rychlejší a efektivnější mechanismy pro uspokojení jejich nároků.

Tato změna by mohla přinést agenturám práce větší flexibilitu a zjednodušení při jejich činnosti. Zároveň by mohla alespoň částečně odstranit přebytečnou byrokracii spojenou s pojištěním pro případ úpadku a umožnit zaměstnancům rychlejší a pohodlnější získání svých nároků.

Zákon č. 125/2023 Sb. a rušení povinnosti pojištění při úpadku agentury práce přináší sice jen dílčí změnu, která však může mít pozitivní dopad na provoz agentur i ochranu zaměstnanců. Je důležité, aby agentury práce byly s touto změnou dobře seznámeny a adekvátně reagovaly na novou právní úpravu od 1. července 2023.